Polityka prywatności DELFI
pl.DELFI.lt

Pliki cookie

Na portalu DELFI pliki cookie wykorzystywane są w celach statystycznych, do oceny ruchu na stronie oraz popularności poszczególnych artykułów, jak również tworzenia innych statystyk. Pliki cookie ułatwią Państwu korzystanie z naszej strony oraz pozwolą na dostęp do konkretniejszych i bardziej odpowiednich informacji. Nie stwarzają jednak możliwości bezpośredniego lub pośredniego ustalenia Państwa tożsamości. DELFI rezerwuje sobie prawo do przekazania anonimowych informacji statystycznych na rzecz stron trzecich. Mogą Państwo kasować pliki cookie lub zablokować do nich dostęp poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki. W przypadku zablokowania plików cookie niektóre świadczone przez nas usługi mogą być niedostępne.Wykorzystanie danych osobowych

Staramy się udostępnić Państwu jak najszerszą możliwośc kontroli swych danych osobowych. Zależy nam, by goszcząc na naszej stronie czuli się Państwo bezpiecznie.


Portal DELFI przechowuje Państwa dane osobowe oraz wykorzystuje je przy świadczeniu Państwu swych usług w oparciu o wymogi Ustawy o Prawnej Ochronie Danych Osobowych Republiki Litewskiej (Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas), a także innych przepisów Republiki Litewskiej regulujących kwestie przetwarzania i ochrony tych danych.


DELFI może gromadzić i wykorzystać Państwa dane osobowe (np. imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz inne dane zawarte w formularzu rejestracyjnym portalu DELFI) na potrzeby zamówień towarów i (lub) usług, a także, w razie uzyskania Państwa wcześniejszej zgody, w innych określonych celach. Dane demograficzne (np. wiek i płeć) mogą zostać wykorzystane w celu lepszego dostosowania strony do potrzeb konkretnego użytkownika, odpowiedniego skonfigurowania jej treści.


Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych pozostawiamy sobie prawo do ich przekazania stronom trzecim wyłącznie w celu dostarczenia Państwu konkretnego towaru lub usługi oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do osiągnięcia tego celu. Nie udostępniamy stronom trzecim Państwa danych osobowych w innych przypadkach, bez uzyskania Państwa wcześniejszej zgody, z wyjątkiem przypadków, gdy prawo Republiki Litewskiej nas do tego zobowiązuje.


DELFI nie ponosi odpowiedzialności sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez strony trzecie, również w sytuacji, gdy korzystają Państwo z linków do innych stron umieszczonych na naszym portalu. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej, odwiedzanej przez Państwa strony internetowej, z osobna.


Dane użytkowników DELFI są chronione przeciwko przypadkowemu lub bezprawnemu usunięciu, użyciu, modyfikacji lub udostępnieniu stronom trzecim.


Mają Państwo prawo do wiedzy, w jaki sposób wykorzystywane są Państwa dane osobowe. Jeśli dane te są błędne, niepełne lub nieodpowiednie w celu dokładnej realizacji Państwa zamówień oraz świadczeniu na rzecz Państwa naszych usług, należy je niezwłocznie uzupełnić. Mają Państwo w każdej chwili prawo żądać od DELFI poprawy, usunięcia lub wstrzymania jakichkolwiek działań w odniesieniu do Państwa danych osobowych (z wyjątkiem przechowywania). Jeżeli uniemożliwi to świadczenie usług DELFI na rzecz Państwa, wówczas ich świadczenie ulega przerwaniu (w przypadku usunięcia danych osobowych) lub wstrzymaniu.


UAB „DELFI“, (kod przedsiębiorstwa 125483974, rejestr prowadzony przez Valstybės įmonė registrų centras), Juozapavičiaus g. 6/2, 09310 Vilnius, Litwa, ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Facebook pl.DELFI.lt